Search form

Mátio 3:1

Ɛnyɨŋ ɛnɛ Jɔ̌n Njwiti aghati bho ɛ̌ti Yesu

(Mk 1.1-8; Lk 3.1-18; Jn 1.19-28)

1Mpok yɔ, Jɔ̌n Njwiti abho bɛ́gháti bho amɛm baso atú Judɛ́ya bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index