Search form

Mátio 3:11

11“Mɛ̌jwìti bhe nɛ manyiɛp bɛtɔŋ bɛ́ bǎtɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka. Kɛ mmǔ anɛ átwɔ̀ mɛ ansɛm achá mɛ ɛnyunɛ mbɨ́kɨ́ kway mmu anɛ nchí kaŋari nkwɔbhánya bɛkak ɛbhi. Ántwɔ́, chɔŋ anjwiti bhe nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ nɛ ngó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index