Search form

Mátio 3:12

12Ǎtwɔ̀ nɛ nchán myákátí awɔ bɛ́chák nkway ndǔ bɛ́fáp ɛnɛ ɛ́rɨ́ nɛ bɛkpáfu. Ánáŋ ánkʉ́ nɔ́, ǎsɔt mbwɔt antɛn ndǔ nkpánɛ́, anyɔ mmɨk, ansɔt bɛkwɔp ɛbhi amfyɛ ndǔ ngo anɛ apu nɛmɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index