Search form

Mátio 3:14

14Kɛ Jɔ̌n kɛyaŋ bɛjwiti Yesu. Are yáŋ bɛkʉ Yesu anjibhiri nkaysi yi. Arɛm bɛ, “Ɔtwɔ bɛ njwítí wɔ, ɛnɛ́ mɛ kɛ mbɔ́ŋɔ́ bɛ́twɔ ntá yɛ bɛ ɔ́njwítí mɛ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index