Search form

Mátio 3:15

15Yɛ̌ nɔ́, Yesu akɛmɛ yi chi bɛ, “Dɔ̌ ɛ́mbák mbɔ ɛnyǔ ngátí wɔ́, mbɔnyunɛ ɛrɨ bɛ sɛnkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm áyàŋ.” Jɔ̌n aka yɛ, ajwiti Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index