Search form

Mátio 3:16

16Nɛjwiti Jɔ̌n ájwítí yi, Yesu afú anyɛ́n. Nɛbu nɛ́nɛ́nɛ, aghɔ ndǔ Ɛfóŋó Mandɛm áfú amfay, asɔt mkpá ɛbhóŋó are sɛp kpát ate yi amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index