Search form

Mátio 3:17

17Ɛyɔŋ ɛ́fú yɛ amfay ɛ́ré rɛm bɛ, “Nɛ́ chí Mɔ́wa. Nkɔŋ yi tontó. Ǎchyɛ̀ mɛ bɛyǎ maŋák.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index