Search form

Mátio 3:2

2“Yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka abhɔŋ bɛtɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhi mbɔnyunɛ mpok Mandɛm ábhák nɛ bo mbɔ Mfɔ wap arɔp chi kɛkwɔt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index