Search form

Mátio 3:3

3Jɔ̌n Njwiti kɛ̌ Aisáya ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm árɛ̀mɛ nyaka ɛ̌ti yi bɛ, “Mmu achi amɛm baso ǎbɨ̀k nɛ ɛyɔŋ amfay andɛmɛ nɔkɔ bɛ, ‘Toŋtí ká mbi anɛ Acha áfʉɛ̀t arɛ. Kʉ́ ka mbǐ ywi ambak chak.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index