Search form

Mátio 3:5

5Bɛyǎ bho báfú, bárɔ́k ntá Jɔ̌n ndu bɛghok ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m. Báfú ɛtɔk Yerúsalɛm, nɛ atú Judɛ́ya ankɛm, nɛ bɛtɔk mɛnkɛm ɛbhɛn bɛchi kɛkwɔt nɛ Nnyɛ́n Jɔ́dan.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index