Search form

Mátio 3:7

7Kɛ Jɔ̌n ághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ bɛyǎ bǒnkwɔ Fárisi nɛ bǒnkwɔ Sádusi bátwɔ̀ bɛ yi anjwiti bhɔ, abho bɛ́rɛm ntá yap bɛ, “Bě bɛfé! Agha áyɛ́bhɛ́ be batú bɛ mǎnjaŋ mbi bɛbʉɛ ntɛmsi Mandɛm anɛ átwɔ̀?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index