Search form

Mátio 3:8

8Bǎbhɔŋ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́tɔ̀ŋ bɛ mǎnáŋ bǎtɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index