Search form

Mátio 3:9

9Bǎkɛ́ chɔkɔ mǎnkáysi bɛ bǎchí bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham nɛ yɛ̌nyɨŋ ɛpu kway bɛkʉ bhe. Dɨŋɨ́ ká bɛ Mandɛm ǎkwáy bɛsɔt batay anɛ ankʉ yɔ́ ámbak bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index