Search form

Mátio 4

Satan are mɔ Yesu

(Mk 1.12-13; Lk 4.1-13)

1Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ akʉ Yesu arɔk amɛm baso bɛ Satan amɔ yi. 2Arɛ́ amɛm baso, Yesu abhak ndǔ nɛtarɛ́nsay bɛti nɛ ngósí ndǔ manywɔp bɛsa bɛpay. Nsay akɛ́m yi. 3Satan arɔk ntá yi, arɛm bɛ, “Mbák ɔ́chí Mmɔ Mandɛm tɛtɛp, chyɛ ɛyɔŋ bɛ batay anɛ anjibhiri andɔp bɛkpɔkɔ́ brɛt.” 4Kɛ Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɛ́chí amɛm Ɛkáti Mandɛm bɛ,

‘Puyɛ̌ nɛnyíɛ́ nɔ́nɔ́ kɛ nɛ́kɛ̀m nɛpɛ́m.

Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm árɛ̀m kɛ̌ ɛ́bhɔ́ŋ bɛtaŋ bɛkɛm nɛpɛ́m mmu.’”

5Satan asɔt yi barɔk Yerúsalɛm, ɛtɔk Mandɛm, bákó ndǔ nɛbhʉɛt anɛ áchí tɛ amfay ndǔ ɛkɛrákap Mandɛm. 6Arɛ́, arɛm ntá Yesu bɛ, “Mbák ɔchí Mmɔ Mandɛm, dók, tɛ̌ndu ɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm bɛ,

‘Chɔŋ Mandɛm anchyɛ ɛyɔŋ bɔángɛl bhi mántwɔ́ manchyɛ wɔ nɛkwak. Ɛkáti Mandɛm ɛ́pɛt ɛ́rɛ̀m bɛ,

chɔŋ mánkpʉɛp wɔ nɛ amɔ́ yap

bɛ́ ɔ́kɛ́ tɛm ɛkak ndǔ ntay.’”

7Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɛkáti Mandɛm ɛ́pɛt ɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Kɛ́mɔ Mandɛm Acha ywɛ.’”

8Bɛ́fú afɔ, Satan asɔt Yesu ndǔ njiɛ anɛ áré sáp amfay, atɔ́ŋ yi bɛtɔkɔ́ mmɨk mɛnkɛm nɛ kɛfɔ ɛkɛn kɛ́chí arɛ́. 9Arɛm yɛ ntá Yesu bɛ, “Chɔŋ nchyɛ́ wɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm mbák ɔ́ntɛ́p mánɛ́n bɛsí bha, ɔnchyɛ mɛ kɛnókó.”

10Kɛ Yesu aghati yi bɛ, “Fǎ mɛ bɛsí, wɔ Satan! Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ ‘Mmu abhɔŋ bɛchyɛ kɛnókó chi ntá Mandɛm Acha, antók chí yi aywǐnti.’”

11Satan arɔ yɛ Yesu arɔk, bɔángɛl Mandɛm barɔk bachyɛ Yesu nɛkwak.

Yesu abho bɛtɨk ɛbhi

(Mk 1.14-15; Lk 4.14-15)

12Mpok Yesu aghoko bɛ bákɛ́m Jɔ̌n Njwiti báfyɛ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, afa atú Judɛ́ya apɛtnsɛm atú Gálili. 13Kɛ yí kɛrɔ́ŋ Násárɛt. Arɔk achɔkɔ Kapɛ̌naum. Ɛtɔk Kapɛ̌naum ɛ́bhák nɛpak manyu Gálili, atú Sɛ́bulɔn nɛ Náftali. 14Ɛ́fákárí nyaka ɛnyu yɔ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ághátí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya andɛm ɛ́mfú tɛtɛp. Aisáya arɛm nyaka bɛ:

15“Mmɨk Sɛ́bulɔn nɛ Náftali,

mmɨk anɛ bo báfʉɛ̀t arɛ bɛrɔŋ ndǔ ɛ̌ntɨ́ŋnyɛn ɛnɛ́ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Manyu Gálili,

mmɨk anɛ áchí ɛbhěnyɛn nɛgho Jɔ́dan,

atú Gálili anɛ bɛyǎ bo abhɛn bápú bo Israɛl bachi arɛ.

16Bǒ abhɛn báchí amɛm ɛjuri,

bághɔ bɛyǎ bɛdiɛ́rɛ́.

Bǒ abhɛn báchí ndǔ mmɨk ndɨ́kándǐ nɛwu, mbaŋ ǎghɔ ɛtɔk ɛyap nɛ́nɛ.”

17Nɛbho mpok yɔ, Yesu abho bɛ́gháti bho bɛ, “Yɛ̌ntɨkɨ mmu abhɔŋ bɛ́tɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhi mbɔnyunɛ mpok anɛ Mandɛm ábhák nɛ bho mbɔ Mfɔ wap arɔp chi kɛkwɔt.”

Yesu abhɨŋɨ bo bati anwi bɛ mámbák bakoŋo bhi

(Mk 1.16-20; Lk 5.1-11)

18Ɛwak ɛ́mɔt, ɛnɛ́ Yesu ákɔ̀ nɛpak manyu Gálili, aghɔ́ bo bati apay, bɔ̌ nnɔ amɔt chi amɔt. Amɔt aka nnyɛ́n bɛ Símun. Nnyɛ́n ɛni nɛ́chák nɛ́bhák bɛ Píta. Manɔ́ ywi aka nnyɛ́n bɛ Andru. Bɔ bati apay bare gʉɛp bɛyǎ nkáp anyɛ́n ndu bɛway nsi mbɔnyunɛ bachi nyaka bawǎnsi. 19Yesu arɛm ntá yap bɛ, “Twɔ́ ká bhák bakoŋo bha, nɛ chɔŋ ntɔŋ be ɛnyǔ bǎkʉ bɛ́ bo bachak mámbák bakoŋo bha.” 20Tɛ́mté wu, Símun nɛ manɔ́ barɔ bɛyǎ nkáp yap, bakoŋo Yesu.

21Yesu átɛ́n nɔ́kɔ́ mmʉɛt ambɨ mandú, aghɔ́ bɔ̌ nnɔ amɔt chi amɔt bachak bati apay, nɔ chi, Jems nɛ Jɔ̌n, bɔ̌ Sɛbɛdi. Bábhák amɛm áchwí chɔkɔ nɛ ɛtayap Sɛbɛdi, mángoko nɔkɔ bɛyǎ nkáp yap. Yesu abhɨŋɨ bhɔ nkwɔ bɛ mámbák bakoŋo bhi. 22Tɛ́mté wu, bárɔ́ áchwí wap nɛ ɛtayap, bákoŋo yi.

Bɛtɨk Yesu atú Gálili

(Lk 6.17-19)

23Yesu abho bɛkɔ atú Gálili ankɛm antɔŋ nɔkɔ bho Ɛyɔŋ Mandɛm amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bo Israɛl, angati nɔkɔ bhɔ nkwɔ Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ árɛ̀m ɛnyǔ Mandɛm ábhák nɛ bhɔ mbɔ Mfɔ wap. Nɛ ambu nɔkɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyǔ nɛme ɛnɛn bo babhɔŋɔ. 24Ɛ́kʉ́ nnyɛ́n Yesu nɛ́táka kpát nɛ́gháka atú Síria ankɛm. Bo báré pɔkɔ́ bǒ abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ mame mɛnyu nɛ mɛnyu mándɔk nɔkɔ ntá Yesu bɛ ámbú bhɔ. Mbɔk yap bábhák bo abhɛn bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri bhɔ, báchák bábhák bǒ abhɛn bákwɛ̀n ntímɛn, abhɛ́nɛ́fú babhak bǒ abhɛn bachi bhʉrɛ́. Yesu abú bhɔ mankɛm. 25Bɛyǎ bhó bare fú mbaŋ nɛ mbaŋ mánkoŋo nɔkɔ Yesu yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ yi árɔ̀ŋ. Mbɔk ɛyap báfú atú Gálili, báchák báfú Dikápolis, nɔ chi atú bɛtɔk byo, báchák báfú Yerúsalɛm, báchák báfú atú Judɛ́ya, nɛ abhɛ́nɛ́fú báfú ɛbhěnyɛ́n nɛgho ɛnɛn babhɨŋɨ bɛ Jɔ́dan.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index