Search form

Mátio 4:1

Satan are mɔ Yesu

(Mk 1.12-13; Lk 4.1-13)

1Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ akʉ Yesu arɔk amɛm baso bɛ Satan amɔ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index