Search form

Mátio 4:10

10Kɛ Yesu aghati yi bɛ, “Fǎ mɛ bɛsí, wɔ Satan! Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ ‘Mmu abhɔŋ bɛchyɛ kɛnókó chi ntá Mandɛm Acha, antók chí yi aywǐnti.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index