Search form

Mátio 4:15

15“Mmɨk Sɛ́bulɔn nɛ Náftali,

mmɨk anɛ bo báfʉɛ̀t arɛ bɛrɔŋ ndǔ ɛ̌ntɨ́ŋnyɛn ɛnɛ́ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Manyu Gálili,

mmɨk anɛ áchí ɛbhěnyɛn nɛgho Jɔ́dan,

atú Gálili anɛ bɛyǎ bo abhɛn bápú bo Israɛl bachi arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index