Search form

Mátio 4:16

16Bǒ abhɛn báchí amɛm ɛjuri,

bághɔ bɛyǎ bɛdiɛ́rɛ́.

Bǒ abhɛn báchí ndǔ mmɨk ndɨ́kándǐ nɛwu, mbaŋ ǎghɔ ɛtɔk ɛyap nɛ́nɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index