Search form

Mátio 4:17

17Nɛbho mpok yɔ, Yesu abho bɛ́gháti bho bɛ, “Yɛ̌ntɨkɨ mmu abhɔŋ bɛ́tɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhi mbɔnyunɛ mpok anɛ Mandɛm ábhák nɛ bho mbɔ Mfɔ wap arɔp chi kɛkwɔt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index