Search form

Mátio 4:18

Yesu abhɨŋɨ bo bati anwi bɛ mámbák bakoŋo bhi

(Mk 1.16-20; Lk 5.1-11)

18Ɛwak ɛ́mɔt, ɛnɛ́ Yesu ákɔ̀ nɛpak manyu Gálili, aghɔ́ bo bati apay, bɔ̌ nnɔ amɔt chi amɔt. Amɔt aka nnyɛ́n bɛ Símun. Nnyɛ́n ɛni nɛ́chák nɛ́bhák bɛ Píta. Manɔ́ ywi aka nnyɛ́n bɛ Andru. Bɔ bati apay bare gʉɛp bɛyǎ nkáp anyɛ́n ndu bɛway nsi mbɔnyunɛ bachi nyaka bawǎnsi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index