Search form

Mátio 4:2

2Arɛ́ amɛm baso, Yesu abhak ndǔ nɛtarɛ́nsay bɛti nɛ ngósí ndǔ manywɔp bɛsa bɛpay. Nsay akɛ́m yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index