Search form

Mátio 4:21

21Yesu átɛ́n nɔ́kɔ́ mmʉɛt ambɨ mandú, aghɔ́ bɔ̌ nnɔ amɔt chi amɔt bachak bati apay, nɔ chi, Jems nɛ Jɔ̌n, bɔ̌ Sɛbɛdi. Bábhák amɛm áchwí chɔkɔ nɛ ɛtayap Sɛbɛdi, mángoko nɔkɔ bɛyǎ nkáp yap. Yesu abhɨŋɨ bhɔ nkwɔ bɛ mámbák bakoŋo bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index