Search form

Mátio 4:23

Bɛtɨk Yesu atú Gálili

(Lk 6.17-19)

23Yesu abho bɛkɔ atú Gálili ankɛm antɔŋ nɔkɔ bho Ɛyɔŋ Mandɛm amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bo Israɛl, angati nɔkɔ bhɔ nkwɔ Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ árɛ̀m ɛnyǔ Mandɛm ábhák nɛ bhɔ mbɔ Mfɔ wap. Nɛ ambu nɔkɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyǔ nɛme ɛnɛn bo babhɔŋɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index