Search form

Mátio 4:24

24Ɛ́kʉ́ nnyɛ́n Yesu nɛ́táka kpát nɛ́gháka atú Síria ankɛm. Bo báré pɔkɔ́ bǒ abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ mame mɛnyu nɛ mɛnyu mándɔk nɔkɔ ntá Yesu bɛ ámbú bhɔ. Mbɔk yap bábhák bo abhɛn bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri bhɔ, báchák bábhák bǒ abhɛn bákwɛ̀n ntímɛn, abhɛ́nɛ́fú babhak bǒ abhɛn bachi bhʉrɛ́. Yesu abú bhɔ mankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index