Search form

Mátio 4:3

3Satan arɔk ntá yi, arɛm bɛ, “Mbák ɔ́chí Mmɔ Mandɛm tɛtɛp, chyɛ ɛyɔŋ bɛ batay anɛ anjibhiri andɔp bɛkpɔkɔ́ brɛt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index