Search form

Mátio 4:4

4Kɛ Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɛ́chí amɛm Ɛkáti Mandɛm bɛ,

‘Puyɛ̌ nɛnyíɛ́ nɔ́nɔ́ kɛ nɛ́kɛ̀m nɛpɛ́m.

Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm árɛ̀m kɛ̌ ɛ́bhɔ́ŋ bɛtaŋ bɛkɛm nɛpɛ́m mmu.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index