Search form

Mátio 4:5

5Satan asɔt yi barɔk Yerúsalɛm, ɛtɔk Mandɛm, bákó ndǔ nɛbhʉɛt anɛ áchí tɛ amfay ndǔ ɛkɛrákap Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index