Search form

Mátio 4:6

6Arɛ́, arɛm ntá Yesu bɛ, “Mbák ɔchí Mmɔ Mandɛm, dók, tɛ̌ndu ɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm bɛ,

‘Chɔŋ Mandɛm anchyɛ ɛyɔŋ bɔángɛl bhi mántwɔ́ manchyɛ wɔ nɛkwak. Ɛkáti Mandɛm ɛ́pɛt ɛ́rɛ̀m bɛ,

chɔŋ mánkpʉɛp wɔ nɛ amɔ́ yap

bɛ́ ɔ́kɛ́ tɛm ɛkak ndǔ ntay.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index