Search form

Mátio 4:8

8Bɛ́fú afɔ, Satan asɔt Yesu ndǔ njiɛ anɛ áré sáp amfay, atɔ́ŋ yi bɛtɔkɔ́ mmɨk mɛnkɛm nɛ kɛfɔ ɛkɛn kɛ́chí arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index