Search form

Mátio 4:9

9Arɛm yɛ ntá Yesu bɛ, “Chɔŋ nchyɛ́ wɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm mbák ɔ́ntɛ́p mánɛ́n bɛsí bha, ɔnchyɛ mɛ kɛnókó.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index