Search form

Mátio 5:1

Yesu achɔkɔ ambɨ njiɛ are tɔ́ŋ bo mɛnyɨŋ

1Ɛwak ɛ́mɔt, bo báré twɔ ntá Yesu ndǔ bakwɔ́. Aghɔ́ nɔ́kɔ́ bhɔ́, arɔk achɔkɔ ambɨ njiɛ. Bakoŋo bhi bákó bátɛ́mɛ́ri yi, bachɔkɔ nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index