Search form

Mátio 5:10

10Ɛ́rɨ ɛcha ntá yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ bo báchyɛ̀ ɛsɔŋɔri ndǔ ákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi chak bɛsí Mandɛm.

Ǎyɛt yi mbɔnyunɛ achí Mfɔ ywi!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index