Search form

Mátio 5:14

14“Bǎchí ɛrɔ́ŋɔ́ ntá bǒ mmɨk. Ɛtɔk ɛnɛ́ ɛ́chí amfǎy njiɛ ɛ́pú bhɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index