Search form

Mátio 5:15

15Nɛ bápú durɛ ɛrɔ́ŋɔ́ mánsɔt ɛnyɨŋ mánkuti. Bádurɛ ɛrɔ́ŋɔ́ mánte chi ɛbhak ɛnɛ bábhɔ́ŋɔ́ bɛte yɔ bɛ́ mbaŋ ángɔ ntá yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ achi anywɔ́p.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index