Search form

Mátio 5:20

20Nchí ghati yɛ be bɛ, mbák mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎkʉ̀ bɛbhɨkɨ cha ɛbhɛ́n batɔŋ ɛbhé Mandɛm nɛ ɛbhɛn bǒnkwɔ Fárisi, bǎpú bhák bo abhɛn Mandɛm achi Mfɔ wap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index