Search form

Mátio 5:21

Ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu átɔ́ŋɔ́ ɛ̌ti bɛběntɨ

(Lk 12.57-59)

21“Bǎrɨŋɨ ndǔ ɛbhé Moses ɛ́ghàti nyaka bachǐmbɨ bhɛka bɛ mmu ákɛ́ wáy ntɨ, nɛ yɛ̌ agha anɛ áway mmu, bákʉ̀ manyé nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index