Search form

Mátio 5:24

24dɔ̌ akap aywɛ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ bo báchyɛ̀ akap, dɔ́k kpɨ́k kʉ mǎmbák ɛyɔŋ ɛ́mɔt nɛ yi kɛ ɔ́mpɛtnsɛm ɔnchyɛ akabhɛ ywɛ ntá Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index