Search form

Mátio 5:25

25“Mbák mmu abhɔŋ ndak nɛ wɔ, antí wɔ, dɔ́k tɛmɛrí yi ayak mǎnsokori ndak wu, mǎmbak ɛyɔŋ ɛ́mɔt. Mbák ɔ́bhɨ́kɨ́ kʉ nɔ, mpok ámfʉɛ́t, yi andɔk ntá ntaŋá manyé nɛ wɔ, afyɛ́ wɔ amɔ yi, nɛ yi anchyɛ wɔ ntá bo mbɨ̌ŋ nkú, nɛ bɔ́ mámfyɛ wɔ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index