Search form

Mátio 5:27

Yesu átɔ́ŋ ɛ̌ti bɛrwɔp

27“Bǎrɨ́ŋɨ́ ndǔ ɛbhé Moses ɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Mmu abhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛkwɛn bɛrwɔp.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index