Search form

Mátio 5:28

28Kɛ nchí ghati bhe bɛ, yɛ̌ agha anɛ afyɛ́ amɨ́k amʉɛt ngɔrɛ́, ambɔ́ŋ nkaysi bɛbhʉɛrɛ nɛ yi, anáŋ akwɛn bɛrwɔp nɛ ngɔrɛ́ wu ndǔ ntɨ ɛni.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index