Search form

Mátio 5:29

29Mbák nyɛ́sɛ́ ɛnɛ nɛmɔt nɛ́tò wɔ ndǔ bɛbʉ́, fɛrɛ́ nɔ gʉɛp. Ɛ́rɨ bɛ ɔ́nɛ́m ɛpókómʉɛt ɛyɛ ɛ́mɔt ɛcha wɔ bɛrɔŋ ambɨ bɛkʉ bɛbʉ́, mánsɔt mmʉɛt ɛyɛ nkɛm mámɛsɛ amɛm nɛpǐngo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index