Search form

Mátio 5:3

Maŋák amɛn tɛtɛp

(Lk 6.20-23)

3Are tɔ́ŋ andɛm nɔkɔ bɛ, “Ɛ́rɨ ɛcha ntá yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ághɔ́ bɛ bɛsí Mandɛm, yi apu yɛ̌nyɨŋ,

mbɔnyunɛ Mandɛm achi Mfɔ ywi!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index