Search form

Mátio 5:30

30Nɛ mbák awɔ́nɛm ywɛ átò wɔ ndǔ bɛbʉ́, kpɔ́t wú gʉɛ́p. Ɛ́rɨ bɛ ɔ́nɛ́m ɛpókómʉɛt ɛyɛ ɛ́mɔt ɛcha wɔ bɛrɔŋ ambɨ bɛkʉ bɛbʉ́, mánsɔt mmʉɛt ɛyɛ nkɛm mámɛsɛ amɛm nɛpǐngo.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index