Search form

Mátio 5:31

Ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu atɔŋɔ ɛ̌ti awáy nɛbhay

(Mk 10.11-12; Lk 16.18)

31“Ɛbhé Moses ɛpɛt ɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Yɛ̌ agha anɛ árɔ ngɔrɛ́ ywi ndǔ nɛbhay, abhɔŋ bɛchyɛ yi ɛkáti ndu bɛtɔŋ bɛ awǎy nɛbhay.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index