Search form

Mátio 5:32

32Kɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ nchí ghati bhe chi bɛ, yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ árɔ̀ ngɔrɛ́ ywi ndǔ nɛbhay ɛnɛ́ ngɔrɛ́ ábhɨ́kɨ́ kwɛn bɛrwɔp, akʉ ngɔrɛ́ akwɛn bɛrwɔp, nɛ yɛ̌ntɨkɨ mbakanɛm anɛ ábháy ngɔrɛ́ anɛ ápɛ́t apu ɛkɛrɛ́nɛbhay, akwɛn nkwɔ bɛrwɔp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index