Search form

Mátio 5:33

Yesu átɔ́ŋ ɛ̌ti nɛyɨkɨ

33“Bǎrɨŋɨ ndǔ ɛbhé Moses ɛ́pɛ́t ɛ́ghàti nyaka bachǐmbɨ bhɛka bɛ, ‘Kɛ́ fyɛ́ bariɛp bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɔ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ntɨ bɛkʉ yɔ. Mmu abhɔŋ bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi áyɨ́kɨ́ bɛkʉ ndǔ nnyɛ́n Mandɛm.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index