Search form

Mátio 5:34

34Kɛ nchí ghati bhe bɛ mmu abhɨkɨ bhɔŋ bɛyɨkɨ wáwák. Mmu abhɨkɨ bhɔŋ bɛyɨkɨ ambɨŋɨ mfay, mbɔnyunɛ mfay chi bɛchɔ́kɔ́ Kɛfɔ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index