Search form

Mátio 5:35

35Mmu abhɨkɨ bhɔŋ bɛyɨkɨ ambɨŋɨ mmɨk mbɔnyunɛ mmɨkɨ nɛ achi mbɔ ɛnɔk ɛnɛ Mandɛm ásɨ̀kɨ bɛkak arɛ. Nɛ mmu abhɨkɨ bhɔŋ bɛyɨkɨ ambɨŋɨ Yerúsalɛm, mbɔnyunɛ chi ɛtɔk ɛrɛmɛ́ Mfɔ ywɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index