Search form

Mátio 5:36

36Kɛ́ yɨkɨ ɔmbɨŋɨ ntí ywɛ mbɔnyunɛ ɔbhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛtaŋ bɛkʉ ɛkaká ɛmɛnɛ ɛ́mbák pɛ́pɛ́p, nɛ ɔbhɨkɨ bhɔŋ bɛtaŋ bɛkʉ yɔ ɛmbak pyɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index