Search form

Mátio 5:37

37Mbák ɔ́nká bɛkʉ ɛnyɨŋ, dɛm bɛ, ‘Ɛɛ’. Mbák ɔbhɨ́kɨ́ ka bɛkʉ ɛnyɨŋ, dɛm bɛ, ‘Ǎe’. Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛcha ɛyɔ, ɛ́fù chi ntá mbʉ́mbʉ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index